Проектиране на вентилация

Предмет на проекта е изграждане на система за общообменна вентилация в обособените помещения. Параметрите, които ще се поддържат са съгласно технологично задание и действащите технически норми за проектиране на ОВК инсталации.

Проектът е разработен на базата на:

  1. Архитектурни чертежи;
  2. Уточнени строителни детайли за огражденията на сградата;
  3. Анализ на изградени и действащи подобен вид схемни решения;
  4. Технологични изисквания към основните и обслужващите помещения;
  5. Технологично задание от страна на Възложителя.
вентилация с рекуператор

Разработеният проект включва:

  1. Аеродинамични изчисления;
  2. Процеси при подготовка на подавания въздух;
  3. Количествена сметка;
  4. Графична част.

Направете запитване за оферта за разработване на технически проект за вентилация